Voorwaarden

Al onze producten en diensten worden geleverd volgens onderstaande Algemene Leverings-, Onderhouds- en Montagevoorwaarden. Deze kunt u hieronder lezen of downloaden via deze link. Voor het openen heeft u Acrobat Reader nodig. Deze kunt u gratis downloaden via de website van Adobe.

Algemene Leverings-, Onderhouds- en Montagevoorwaarden 

Postbus 21136 6369 ZJ SIMPELVELD | 045 – 5727031 | info@escape-mobility.nl | www.escape-mobility.nl1 Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.2 CURA SAFETY SOLUTIONS, handelend onder de naam ESCAPE MOBILITY NEDERLAND: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. ESCAPE MOBILITY NEDERLAND hierna ook genoemd: “ESCAPE NL”.
1.3 Opdrachtgever: de wederpartij casu quo de klant van ESCAPE NL.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of levering van producten door ESCAPE NL aan de opdrachtgever.
1.5 Aanbieding: een door ESCAPE NL aangeboden prijs.
1.6 Offerte: een offerte door ESCAPE NL uitgebracht aan en ten behoeve van een opdrachtgever of klant van ESCAPE NL.
1.7 Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden die door ESCAPE NL gebruikt worden.

2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ESCAPE NL en een opdrachtgever waarop door ESCAPE NL deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ESCAPE NL, indien bij de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen ESCAPE NL en de opdrachtgever.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in de voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing. ESCAPE NL en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde een of meer nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht dient te worden genomen.

3 Onderhoudsvoorwaarden
3.1 Onderbrekingsclausule De genoemde tarifering is gebaseerd op werkzaamhedendie worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Kosten die voortvloeien uit onderbreking en/of oponthoud buiten de schuld om van ESCAPE NL zullen als meerwerk aan de opdrachtgever worden doorberekend.
3.2 Voorrijdkosten ESCAPE NL behoudt het recht om voorrijkosten in rekening te brengen.
3.3 Meerwerk en/of montage Indien van toepassing zal meerwerk en/of montage exclusief benodigde materialen worden uitgevoerd op basis van nacalculatie tegen het dan geldende montagetarief.
3.4 Veiligheidsvoorwaarde 1:Werken op hoogte Indien er werkzaamheden op hoogte (hoger dan 2,5 meter) moeten worden uitgevoerd, is ESCAPE NL genoodzaakt om gebruik te maken van een hoogwerker dan wel een rolsteiger. De hieruit voortvloeiende kosten zal ESCAPE NL aan de opdrachtgever doorberekenen.
3.5 Veiligheidsvoorwaarde 2: Netspanning Het behoort tot de mogelijkheid, dat tijdens de controlewerkzaamheden de netspanning tijdelijk uitgeschakeld moet worden. Dit kan noodzakelijk zijn om het veilig werken aan de laagspanningsinstallatie te kunnen garanderen. Het uitschakelen van de spanning zal altijd in overleg plaatsvinden.
3.6 Tarifering montage werk Het tarief voor montagewerk is exclusief:
a. bouwkundige voorzieningen;
b. alle hak-, breek, zware boor-, stuc- en schilderwerkzaamheden;
c. het vervangen van eventueel beschadigde plafondplaten van het systeemplafond;
d. herstelwerkzaamheden van brandwerende doorvoeringen door vloeren en muren.

4 Onderhoud EHBO-koffers / -tassen
4.1 Het controletarief als overeengekomen tussen ESCAPE NL en opdrachtgever voor EHBO-koffers / -tassen is inclusief kofferverzegeling, stofvrij schoonmaken en inhoudscontrole.
4.2 In het controletarief is het gebruik van klein materiaal (onderdelen en eventuele reparaties) en te vervangen verbandmateriaal niet mee gecalculeerd.
4.3 Alle werkzaamheden worden door erkende en gediplomeerde onderhoudsmonteurs uitgevoerd krachtens de richtlijnen van het Nederlandse Oranje Kruis en ons keurmerk VE 63-19.
4.4 Indien door ESCAPE NL tekortkomingen worden geconstateerd zullen deze, na overleg met de opdrachtgever, voor rekening van de opdrachtgever door ESCAPE NL worden hersteld.
4.5 Mocht het noodzakelijk zijn om de gecontroleerde EHBO-koffers/-tassen voor verder onderhoud mee te nemen naar ESCAPE NL preventie BV, zal ESCAPE NL de opdrachtgever geheel kosteloos voorzien van evenveel leen EHBOkoffers/-tassen.

5 Onderhoud noodverlichting
5.1 Bij het jaarlijks onderhoud van de noodverlichting, is het uitgangspunt het armatuur geheel op specificatie brengen conform de specificaties van de fabrikant en zal er gelet worden op de navolgende onderdelen één en ander conform de ISSO79 richtlijn:
a. de Tl-buisjes, zowel de continu-buis als de niet continu-buis, worden op werking en brandduur gecontroleerd. De continu-buis wordt jaarlijks vervangen door de niet continu-buis, de niet continu-buis wordt jaarlijks vernieuwd;
b. de starters worden tweejaarlijks vervangen;
c. de accu’s worden vierjaarlijks vervangen, tenzij de fabrikantspecificaties anders eisen. In een dergelijk geval prevaleren de fabrikantspecificaties;
d. de armaturen, de sluitsystemen en overige componenten;
e. de correcte werking van de noodverlichting in de noodfunctie, d.m.v. een functietest;
5.2 Alle gegevens met betrekking tot de armaturen worden op locatielijsten vermeld. Hierdoor heeft de opdrachtgever altijd de beschikking over een up-to-date logboek met daarin de status van diverse noodverlichtingsarmaturen.
5.3 Tenzij anders overeengekomen behoort het controleren van de autonomietijd van de accu door het spanningsloos maken van het armatuur niet tot het regulier onderhoud; hierdoor kan ESCAPE NL Preventie BV geen garantie geven op de functionaliteit anders dan de geldende specificaties van de leverancier.
5.4 Nadat de eerste onderhoudsronde heeft plaatsgevonden zal ESCAPE NL de opdrachtgever, indien noodzakelijk, een vrijblijvende offerte toesturen met prijzen voor noodzakelijke reparaties en/of vervangingen.
5.5 Het controletarief is exclusief te gebruiken klein materiaal, Tl-buisjes, starters, accu’s, onderdelen en eventuele reparaties.

6 Offerte- en opdrachtcondities
6.1 Afwijkende aantallen Indien de in de offerte genoemde aantallen afwijken, behoudt ESCAPE NL het recht om de genoemde tarifering bij te stellen.
6.2 Betaling - Betalingen dienen te geschieden conform de Algemene- en Leveringsvoorwaarden van ESCAPE NL.
6.3 Prijzen - De door ESCAPE NL aan de opdrachtgever geoffreerde prijzen zijn:
a. nettoprijzen;
b. exclusief BTW;
c. per stuk;
d. geldend indien de gehele geoffreerde opdracht kan worden uitgevoerd;
e. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.4 Levering - De levering van de door ESCAPE NL geoffreerde en de door de opdrachtgever geaccepteerde goederen geschiedt:
a. franco op het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres;
b. tot aan de dorpel van de begane grond van de betreffende locatie;
c. mits de order een bedrag vertegenwoordigt van minimaal € 75,00.
6.4.1 ESCAPE NL behoudt het recht om op orders die elk een bedrag van minder dan € 75,00 vertegenwoordigen, aanvullende portokosten in rekening te brengen.
6.4.2 De levertijd met betrekking tot de door ESCAPE NL geoffreerde en de door de opdrachtgever geaccepteerde goederen zal in onderling overleg nader bepaald worden.
6.4.3 Aangegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden gerespecteerd doch vormen voor ESCAPE NL geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding kan opdrachtgever jegens ESCAPE NL geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding en is dit geen reden om de overeenkomst te ontbinden.
6.5 Geldigheidsduur - Elke door ESCAPE NL uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van één (1) maand, te rekenen vanaf de op de betreffende offerte vermelde verzenddatum. Hiervan kan door ESCAPE NL worden afgeweken door in de betreffende offerte uitdrukkelijk een andere geldigheidsduur te vermelden.

7 Aanbiedingen en offertes
7.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor de in het aanbod gestelde termijn van aanvaarding.
7.2 De door ESCAPE NL gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De in de offertes opgenomen prijzen zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders door ESCAPE NL is aangegeven. ESCAPE NL is slechts aan een uitgebrachte offerte gebonden indien de aanvaarding daarvan door de opdrachtgever binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk is bevestigd, tenzij door ESCAPE NL anders is aangegeven.
7.3 Levertijden in offertes van ESCAPE NL zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding van de overeenkomst of een recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
7.4 De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij van de zijde van ESCAPE NL uitdrukkelijk anders is aangegeven.
7.5 Indien de opdrachtgever bij de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ESCAPE NL niet aan de offerte noch aan die aanvaarding gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ESCAPE NL deze afwijking achteraf uitdrukkelijk en schriftelijk bekrachtigt.
7.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht ESCAPE NL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7.7 Opgestelde aanbiedingen of uitgebrachte offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten van de zijde van de opdrachtgever.

8 Restocking
8.1 Mits ongebruikt en in de originele verpakking door de opdrachtgever aan ESCAPE NL geretourneerd, neemt ESCAPE NL de door haar geleverde producten retour en zal ESCAPE NL de koopprijs aan de opdrachtgever retourneren onder aftrek van 25% van deze koopprijs, dit als vergoeding voor heropname in de voorraad.
8.2 Opdrachtgever is in deze verantwoordelijk voor de retourlevering van het betreffende product en de bijbehorende leveringskosten.
8.3 De eigendom en de daarmee gepaard gaande aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van het geretourneerde product gaat niet eerder over op ESCAPE NL dan wanneer de inbezitneming van het geretourneerde product door ESCAPE NL een feit is.

9 Contractsduur; uitvoeringstermijn
9.1 De overeenkomst tussen ESCAPE NL en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
9.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever ESCAPE NL schriftelijk in gebreke te stellen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10 Uitvoering van de overeenkomst
10.1 ESCAPE NL zal een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een door ESCAPE NL met de opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt uitgevoerd met inachtneming van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
10.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ESCAPE NL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
10.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ESCAPE NL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ESCAPE NL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ESCAPE NL zijn of worden verstrekt, heeft ESCAPE NL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
10.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ESCAPE NL de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10.5 Indien door ESCAPE NL of door ESCAPE NL ingeschakelde derden, in het kader van de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dan zal de opdrachtgever voor zijn rekening zorgdragen voor de aanwezigheid van de door ESCAPE NL benodigde en wenselijk geachte faciliteiten.
10.6 De opdrachtgever vrijwaart ESCAPE NL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

11 Wijziging van de overeenkomst
11.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van bedoelde overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De wijziging zal, na schriftelijke vastlegging en ondertekening, gevoegd dienen te worden bij de overeenkomst.
11.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ESCAPE NL zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
11.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ESCAPE NL de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
11.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ESCAPE NL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
11.5 ESCAPE NL zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ESCAPE NL kunnen worden toegerekend.

12 Opschorting en ontbinding
12.1 ESCAPE NL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
12.2 de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of
12.3 na het sluiten van de overeenkomst ESCAPE NL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt en/of
12.4 de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
12.5 Voorts is ESCAPE NL bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich aan de kant van de opdrachtgever omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ESCAPE NL op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ESCAPE NL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.7 ESCAPE NL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen van de opdrachtgever als gevolg van opschorting en/of ontbinding ex artikel 12 van deze voorwaarden.

13 Honorarium, Tarief
13.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
13.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.
13.3 Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ESCAPE NL, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij schriftelijk een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
13.4 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
13.5 Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan drie (3) maanden, zal ESCAPE NL de opdrachtgever het door de opdrachtgever aan ESCAPE NL verschuldigde periodiek in rekening brengen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13.6 Meerwerk wordt in rekening gebracht volgens de vaste uurtarieven, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13.7 ESCAPE NL is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en de levering van de goederen of de dienstverlening, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld Ionen, transportkosten, portokosten en grondstoffen zijn gestegen. Deze opsomming is niet-limitatief.
13.8 ESCAPE NL mag het honorarium verhogen, wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, welke verkeerde inschatting niet toerekenbaar is aan ESCAPE NL, dat in redelijkheid niet van ESCAPE NL mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. ESCAPE NL zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. ESCAPE NL zal bij deze kennisgeving de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

14 Betaling
14.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een door ESCAPE NL aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
14.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
14.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever en/of wanneer beslag is gelegd op goederen van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van ESCAPE NL op de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar.
14.4 ESCAPE NL heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen renten en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ESCAPE NL kan, zonder daardoor jegens de opdrachtgever in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. ESCAPE NL kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente als mede de kosten door de opdrachtgever worden voldaan.
14.5 Indien de opdrachtgever het factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal ESCAPE NL de opdrachtgever een betalingsherinnering zenden. ESCAPE NL is gerechtigd om de aan de opmaak en verzending van de tweede (2e) betalingsherinnering verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij de kosten van deze tweede en de daaropvolgende herinneringen elk afzonderlijk worden gesteld op een bedrag van € 12,50.

15 Incassokosten
15.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete van vijftien procent (15%) over het alsdan nog verschuldigde bedrag, een en ander met een minimum van vijftig euro (€ 50,00).
15.2 De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
15.3 De opdrachtgever is jegens ESCAPE NL over de door ESCAPE NL gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

16 Onderzoek, reclames
16.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden c.q. met betrekking tot geleverde producten of diensten dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ESCAPE NL. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
ESCAPE NL in staat is adequaat te reageren.
16.2 Indien een klacht gegrond is, zal ESCAPE NL de werkzaamheden alsnog verrichten c.q. de producten en/of diensten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient tijdig door de opdrachtgever aan ESCAPE NL schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
16.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden c.q. het leveren niet meer mogelijk of zinvol is, zal ESCAPE NL slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 20 van deze voorwaarden.

17 Eigendomsvoorbehoud
17.1 Alle door ESCAPE NL geleverde goederen – daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden en dergelijke – blijven eigendom van ESCAPE NL totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit met ESCAPE NL gesloten overeenkomsten is nagekomen.
17.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren en/of op welke wijze dan ook te vervreemden.
17.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht ESCAPE NL daarvan zo snel als redelijkerwijs van de opdrachtgever verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
17.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade als mede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ESCAPE NL.
17.5 Door ESCAPE NL geleverde goederen, die krachtens het in dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen – na schriftelijke toestemming van ESCAPE NL en in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
17.6 Voor het geval dat ESCAPE NL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever al nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ESCAPE NL of aan door ESCAPE NL aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ESCAPE NL zich bevinden en die goederen mede terug te nemen.

18 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
18.1 Indien ESCAPE NL aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst goederen ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het geleverde binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
18.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met hiervoor genoemde verplichting, dan heeft ESCAPE NL het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

19 Intellectuele eigendom en auteursrechten
19.1 Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde behoudt ESCAPE NL de rechten en bevoegdheden die ESCAPE NL toekomen op grond van de Auteurswet en/of de Wet op de Naburige Rechten.
19.2 Alle door ESCAPE NL verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en dergelijke, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem – zonder voorafgaande toestemming van ESCAPE NL – worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
19.3 ESCAPE NL heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden verworven of toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

20 Aansprakelijkheid
20.1 ESCAPE NL is niet aansprakelijk voor schade, als gevolg van enig verzuim van ESCAPE NL in de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever of voor enige schade, die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering door of vanwege ESCAPE NL verrichte werkzaamheden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ESCAPE NL of zijn ondergeschikten. Indien ESCAPE NL jegens de opdrachtgever of jegens voor de opdrachtgever werkzame personen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
20.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ESCAPE NL aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ESCAPE NL toegerekend kunnen worden;
c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld
in deze voorwaarden.
20.3 Indien ESCAPE NL aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal (2x) het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van ESCAPE NL in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
20.4 In afwijking van het vorenstaande wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes (6) maanden verschuldigde
honorariumgedeelte.
20.5 ESCAPE NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op het gebied van schade, letsel, vermissing en diefstal van eigendommen van de opdrachtgever en/of van werknemers van de opdrachtgever.
20.6 ESCAPE NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien ESCAPE NL bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ESCAPE NL kenbaar was of behoorde te zijn.

21 Vrijwaringen
21.1 De opdrachtgever vrijwaart ESCAPE NL voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
21.2 Indien de opdrachtgever aan ESCAPE NL informatiedragers, elektronische bestanden en/of bestanden of software etc. ter beschikking stelt, garandeert deze, dat die vrij zijn van virussen en
defecten. Schade aan de zijde van ESCAPE NL ontstaan door bovengenoemde ter beschikking gestelde informatiedragers, elektronische bestanden en/of bestanden of software etc. zal verhaald worden op de opdrachtgever.

22 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van een overeenkomst zijn, gaat over op de opdrachtgever vanaf het moment waarop deze door ESCAPE NL aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd c.q. afgeleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derde zijn gebracht.

23 Overmacht
23.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
23.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen –, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ESCAPE NL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ESCAPE NL niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ESCAPE NL worden daaronder eveneens begrepen.
23.3 ESCAPE NL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ESCAPE NL zijn verplichtingen had moeten nakomen.
23.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
23.5 Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
23.6 Voor zover ESCAPE NL ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ESCAPE NL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze
declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

24 Garantie
24.1 Een door ESCAPE NL geaccepteerde opdracht kan betrekking hebben op:
a. het leveren van door derden vervaardigde goederen;
b. het leveren van door ons zelf vervaardigde c.q. geassembleerde goederen;
c. het installeren of bewerken van goederen;
d. het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;
e. het verlenen van diensten
f. een combinatie van twee of meer van bovenvermelde activiteiten.
24.2 ESCAPE NL verleent voor geleverde, door derden vervaardigde goederen of onderdelen, een garantie gelijk aan de garantie die door deze derden jegens ESCAPE NL wordt verleend.
24.3 ESCAPE NL verleent voor geleverde, door haarzelf vervaardigde c.q. geassembleerde goederen of onderdelen alsmede door haarzelf uitgevoerde bewerking van goederen, een garantie voor de uitgevoerde werkzaamheden, daarin bestaande dat eventuele fouten voor rekening van ESCAPE NL zoveel mogelijk worden hersteld en/of het geleverde geheel of gedeeltelijk wordt teruggenomen en door een nieuwe levering wordt vervangen.
24.4 Om zich op de rechten voortvloeiende uit de garantie bepaling te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer:
a. onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
b. aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid van de afgeleverde zaken of gebrekkige uitvoering van de verrichte werkzaamheden, dan wel- indien en voor zover het ontwerp van het werk van de opdrachtnemer afkomstig is - het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van de opdrachtnemer;
c. alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
24.5 ESCAPE NL verplicht zich haar dienstverlening uit te voeren conform de richtlijnen en normen zoals die gekend zijn ten tijde van de ondertekening van de betreffende overeenkomst.
24.6 De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de bovenvermelde garantieverplichtingen indien:
a. de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden een andere oorzaak hebben dan ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage en/of assemblage;
b. en/of op uitdrukkelijke voordracht van de opdrachtgever een andere installatie dan door ESCAPE NL geadviseerd wordt toegepast;
c. en/of op uitdrukkelijke voordracht van de opdrachtgever bij de uitvoering van de installatie bepaalde materialen zijn gebruikt en/of toegepast dan wel zijn geleverd.
24.7 De door ESCAPE NL afgegeven garantieverplichting vervalt indien:
a. de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de opdrachtgever;
b. aan het door ESCAPE NL geleverde wijzigingen, reparaties of andere werkzaamheden zijn uitgevoerd door anderen dan medewerkers van ESCAPE NL;
c. de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan verplichtingen die direct dan wel indirect voortvloeien uit de overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst;
d. een gebrek of onvolkomenheid niet binnen 8 dagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan ESCAPE NL wordt gemeld.
24.8 Door ESCAPE NL wordt, met inachtneming van het bovenstaande garantie verleend gedurende zes maanden na op- en/of aflevering resp. na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten.
24.9 In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het gebruik dat inmiddels van het geleverd is gemaakt.
24.10 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt nakoming van de garantieverplichting door ESCAPE NL uitsluitend binnen Nederland.

25 Geheimhouding
25.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
25.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ESCAPE NL gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en ESCAPE NL zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ESCAPE NL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de met ESCAPE NL gesloten overeenkomst, ook niet op grond van enige geleden schade hierdoor bij de opdrachtgever ontstaan.

26 Geschillen
26.1 De Rechtbank te Maastricht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen ESCAPE NL en de opdrachtgever kennis te nemen, tenzij de kantonrechter te Maastricht ter zake de bevoegde rechter is.
26.2 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

27 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen ESCAPE NL en de opdrachtgever is enkel Nederlands recht van toepassing.

28 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
28.1 Ingeval de inhoud en/of de strekking van deze algemene voorwaarden uitleg behoeft is enkel de Nederlandse tekst daarvan bepalend.
28.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de voorwaarden casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
28.3 ESCAPE NL behoudt het recht deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
28.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg.

***

(VERSIE 26-02-2014)

Escape Mobility Nederland

 • Bezoekadres:

  Bocholtzerweg 14 C | Simpelveld
  T: +31 (0)45 5727031
  E: ga naar contactformulier

 • Postadres:
  Postbus 21136 | 6369 ZJ Simpelveld 

  Follow us on Twitter   Like us on Facebook   Repin us on Pinterest   Watch us on Youtube   Follow us on Linked-in
 • Bel mij terug...
Bel mij terug

Vul onderstaand formulier in en wij bellen u zsm terug.

Naam *:
Telefoon *:
E-mailadres:
Verzenden
Kies uw taal /
Choisissez votre langue